Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Wat betekent het stikstofakkoord voor de paardenhouderij?

14-06-2022 · PaardenPunt Vlaanderen


Eind februari besliste de Vlaamse Regering over het stikstofakkoord. Jullie hebben hier ongetwijfeld al van gehoord. Dit heeft een grote impact op de veehouderij, maar ook op de paardenhouderij. Vergunningen, ner’s, bemesting van de weides … zijn toch elementen die invloed gaan ondervinden hiervan.

Nulbemesting, voor professionelen en voor hobbyhouders
Als paardenhouder zitten we dikwijls met onze gronden kort bij de natuur. Liggen je weides in VEN-gebied of in habitatrichtlijngebied, en ligt je weide ook in een groene bestemming (‘reservaat en natuur’, ‘bos’ en ‘overig groen’ op het gewestplan of via een RUP), dan zal je vanaf 2028 niet meer mogen bemesten met dierlijke mest of met kunstmeststoffen op deze weides. De mest, rechtstreeks via uitscheiding van je paarden op de weide, mag wel. Je kan dit voor je weides opzoeken via de info in de verzamelaanvraag of via www.geopunt.be, waar je via de kaarten van natuur, de VEN- en habitatgebieden kan opzoeken.

 

Vergunningen
Wanneer je wat meer paarden houdt, heb je een milieuvergunning nodig. In woongebied is dit vanaf 5 paarden, in woongebied met landelijk karakter vanaf 10 en in agrarisch gebied is dit vanaf 20 paarden.

Bestaande bedrijven moeten even naar hun impactscore kijken. Deze impact zal enerzijds afhangen van het aantal paarden dat je wilt houden. Anderzijds van de afstand tot het habitatrichtlijngebied en de kritische depositiewaarde (KDW) van de gewenste natuur in dit habitatrichtlijngebied. Je impactscore is te berekenen via impactscore.omgeving.vlaanderen.be.

Bestaande bedrijven, met een milieuvergunning voor o.a. hun aantal paarden, van wie de vergunning de komende jaren afloopt en die een impactscore hebben > 0.025%, kunnen opnieuw vergund worden, op voorwaarde dat ze geen netto bijkomende stikstofuitstoot veroorzaken. Dit betekent concreet, dat de emissie, op basis van je dieraantallen van je huidige vergunning, niet mag overschreden worden door je dieraantallen van je nieuwe vergunning. Als je gewoon een verlenging aanvraagt van je huidige vergunning is er dus geen probleem. Als je binnen de diercategorieën van je paarden zou switchen (opfok-volwassen; paard-pony), moet je wel de berekening maken. Verhogen in emissie mag nooit! Je zou kunnen uitbreiden door emissiereducerende technieken toe te passen, maar deze zijn niet beschikbaar voor de paardenhouderij. Uitbreiden wordt dus bijna onmogelijk voor deze bedrijven. Op veel plaatsen zit je zeer snel aan een impactscore boven de 0.025%.

Bedrijven met een impactscore < 0.025% kunnen wel nog mogelijkheden naar uitbreiding hebben.

Nieuwe vergunningen zullen ook moeilijk zijn. Enkel wanneer men o.b.v. de aan te vragen vergunning een impact heeft onder de 0.025%, is dit mogelijk. Zoals gezegd, zit je hier op veel plaatsen zeer snel aan. Of je nog een nieuwe stal kan opstarten, beginnen met hippotherapie, … zal dus afhangen van je impactscore op de habitatgebieden rondom je. 

 

Afromen slapende NER’s
Vanaf een aantal paarden (productie van 300 kg fosfaat) moet je ook beschikken over nutriëntemissierechten (NER’s). De NER’s die je teveel hebt op je bedrijf, de slapende NER’s, zal men nu gaan afromen. Je zal een marge van 10% mogen behouden, maar de rest ben je kwijt. Hiervoor gebruikt men de peildatum van 1 januari 2022 en gaat men kijken naar je ingevulde NER’s van 2019, 2020 en 2021.

 

Flankerend beleid
Er zijn een aantal compensaties voorzien voor de beperkingen die men zal opleggen, zoals bijvoorbeeld voor het afromen van je NER’s, voor je bemestingsverbod, … Het maakt het te ingewikkeld om dit in detail te gaan overlopen in dit artikel. Als je met deze zaken te maken krijgt, spreek dan zeker je adviseur hierover aan.

 

Openbaar onderzoek
Dit stikstofakkoord zit momenteel in openbaar onderzoek. Tot 17 juni kan je bezwaar indienen hiertegen. Aangezien het akkoord ook op de paardenhouderij, zowel professioneel als hobby haar invloed kan/zal hebben, is het zeer belangrijk om dit even te bekijken voor jouw situatie en tijdig bezwaar in te dienen. Dit bezwaar moet je tegen 17 juni op de gemeente afgeven of mailen tegen een ontvangstbewijs of aangetekend opsturen. De tool via www.boerenbond.be kan je helpen om je bezwaar op te maken.

 

Webinar stikstofakkoord
Via deze link kan je het webinar “Het stikstofdossier, bedreigingen en kansen voor de paardensector” herbekijken.

 

Vragen over dit akkoord/dossier?
Indien je vragen hebt over dit akkoord/dossier kan je contact opnemen met PaardenPunt Vlaanderen via info@paarden.vlaanderen of 016 899 410.