Paardensport Vlaanderen

Algemeen: 'Paard in het landschap' is op zoek naar extra ambassadeurs

08-09-2020 · HB via Regionaal Landschap Schelde-Durme

De laatste decennia is het aantal paarden in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Een gevolg daarvan is dat landbouwgrond meer en meer ingenomen wordt door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Er is een merkbare verschuiving van landbouwareaal naar areaal voor paardenhouderij. Die groeiende en dynamische paardensector heeft een belangrijke impact op zowel landbouw als op natuur en landschap. Jammer genoeg vaak gepaard gaand met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van natuur- en omgevingskwaliteit.

Daar willen het Regionaal Landschap Schelde-Durme, samen met de twee andere Oost-Vlaamse Regionale Landschappen iets aan doen! Als antwoord startten de Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme in november 2018 het plattelandsontwikkelingsproject 'Paard in het Landschap'. Dit project loopt tot april 2021.

Doel van het project 
Enerzijds het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij paardenhouders en andere betrokkenen verhogen, hen daarover informeren en concreet op weg te helpen met praktisch advies en hen inspireren met goede praktijkvoorbeelden. Anderzijds willen we via het project streven naar een duurzame, natuurvriendelijke en landschappelijk waardevolle inpassing van bestaande paardenhouderijen in het omliggende landschap. Hierbij schenken we aandacht aan variatie aan kleine landschapselementen, passende infrastructuur en het versterken van de biodiversiteit, met de focus op het verhogen van de ecologische graslandwaarde van paardenweides en -hooilanden.

Hoe gebeurt dit nu praktisch?
Verspreid over Oost-Vlaanderen werden ondertussen 1 professionele en 4 hobby-paardenhouderijen natuurvriendelijk en landschappelijk ingericht. Komende winter staan terreinwerken op de planning bij 2 professionele en 8 hobby-paardenhouderijen. Hierbij aanvullend maken nog een aantal paardenhouderijen binnen het werkingsgebied van RLSD kans op gratis advies, begeleiding en financiële steun om hun terreinen natuurvriendelijk en landschappelijk waardevol in te kleden. Er is hierbij keuze uit tal van biodiversiteitsverhogende maatregelen zoals aanplanten van kleine landschapselementen met inheemse, streekeigen soorten, aanleggen van poelen, toepassen van ecologisch weide- en hooilandbeheer, aanbrengen van nestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw,... Hierbij wordt telkens ook gekeken naar de mogelijke functionaliteiten van deze elementen voor de paarden.

Heb je interesse om een ambassadeursrol op te nemen? Wil je meer weten over het project of wil je gratis (vrijblijvend) advies? Neem contact op met Katrien via katrien@rlsd.be of via 0473 36 28 19 en neem alvast een kijkje op de projectpagina