Paardensport Vlaanderen

Algemeen: Nieuwe richtlijnen registratie paardachtigen

28-03-2023 · IVD

De identificatie en registratie van paardachtigen (zijnde paarden, ezels, zebra’s en hun kruisingen) in België is sinds geruime tijd van toepassing in Europa inclusief België. Elke paardachtige dient over een microchip en EU conform paspoort te beschikken en opgenomen te zijn in de nationale databank HorseID.

In navolging van de “Europese Animal Health Law” voert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vanaf 1 april enkele nieuwe richtlijnen in. De praktische uitvoering werd toevertrouwd aan de Belgische Confederatie van het Paard met een sub delegatie naar Paarden Punt Vlaanderen voor Vlaanderen en Conféderation Wallonie-Bruxelles du cheval voor Wallonië. Hiervoor werden de nodige aanpassingen aan HorseID doorgevoerd.

Graag aandacht voor volgende zaken:

Registratie van veulen of paard

  • Veulens die ingeschreven dienen te worden in een stamboek dienen rechtstreeks aangemeld te worden via het erkende stamboek.

De stamboeken zorgen voor het zoötechnische aspect (afstamming, DNA-onderzoek,…) van het paard. Voor bijkomende informatie over o.m. “de vroege veulenmelding” van de stamboeken, graag contact opnemen met het stamboek die hiervoor de toelichtingen zullen verstrekken.

  • Paarden en veulens zonder afstamming of die reeds in het bezit zijn van een paspoort dienen te worden geregistreerd via HorseID.

Termijn van registratie

  • Veulens dienen worden aangemeld in HorseID vóór de leeftijd van 6 maanden; het paspoort dient afgegeven te worden voor de leeftijd van 12 maand (anders volgt een definitieve uitsluiting uit de voedselketen).
  • Paarden die langer dan 30 dagen op het grondgebied van België verblijven dienen eveneens opgenomen te worden in HorseID (met uitzondering van een verblijf omwille van medische redenen vb. in paardenkliniek of dekhengsten tijdens het dek seizoen).

Wie identificeert het veulen?

  • Veulens en paarden kunnen worden geïdentificeerd ofwel door een dierenarts identificeerder, ofwel door een veulencontroleur onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts identificeerder. Als fokker kan u zelf een dierenarts identificeerder aanduiden.

Inrichting

Bij de registratie van uw veulen/paard dient het inrichtingsnummer te worden doorgegeven (een nummer gekoppeld aan plaats waar een paardachtige wordt gehouden). Deze nummer dient zowel te worden doorgegeven bij de registratie van uw veulen bij het erkend stamboek als voor de registratie via HorseID. Deze registratie is van belang om de verspreiding van onze paardachtigen in België in kaart te brengen, op deze manier kan bij een uitbraak van wettelijke aangifteplichtige ziekten zoals Infectieuze Anemie, West Nile Disease ad rem gereageerd worden.

Meer informatie over het registreren van uw inrichting vindt u op www.cbc-bcp.be/mijn-inrichting

Uitsluiting van de voedselketen

Paarden uitsluiten voor de voedselketen kan enkel nog omwille van medische redenen door een dierenarts (toediening van medicatie niet geregistreerd voor voedselproducerende paarden) en niet langer door de eigenaar/houder omwille van louter emotionele redenen.

Mutaties

Als houder bent u verantwoordelijk om uw paardenbestand geactualiseerd te houden, dit kan d.m.v. een mutatie. Via HorseID kan u volgende types mutaties uitvoeren:

  • Wijziging houderschap/ zich melden als nieuwe houder
  • Export (verkoop/ verplaatsing naar buitenland)
  • Sterfte
  • Verblijfplaats doorgeven (dit door de exploitant die verantwoordelijk is voor de inrichting waar de paardachtige zich bevindt.)
  • Einde houderschap

Gezondheidscertificaat

Wanneer u reist met uw paardachtige buiten België dient u een gezondheidscertificaat aan te vragen bij het FAVV. Als uitzondering mag een paard tot 30 dagen in de Benelux en de noordelijke departementen van Frankrijk doorbrengen zonder certificaat (denk aan een kortstondig evenement). Paardachtigen die meer dan 30 dagen in de vermelde landen of in andere EU-landen verblijven, moeten over dergelijk certificaat beschikken. Paarden die definitief ingevoerd worden uit een ander EU-land dienen eveneens over dit gezondheidscertificaat, afgeleverd door het land van herkomst, te beschikken.

Vragen?

Neem contact op met:

Paardenpunt Vlaanderen
www.paarden.vlaanderen
info@paarden.vlaanderen

BCP-CBC
www.cbc-bcp.be
info@horseid.be

CWBC
www.cwbc.be
info@cwbc.be