Paardensport Vlaanderen

Officials: VSF maakt topprioriteit van dossier verenigingswerk

03-12-2020 · VSF

Op 1 oktober gaf VSF de laatste update over het dossier verenigingswerk. VSF was toen net uitgenodigd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer om haar toekomstvisie op het verenigingswerk te geven. De nieuwe federale regering was pas gevormd en een oplossing voor het dossier verenigingswerk was opgenomen in het federaal regeerakkoord. Ondertussen zijn we 2 maanden verder en komt de deadline voor een nieuwe regeling zeer snel dichterbij.

Hoe ver staat het nu?

In oktober volgden nog enkele belangrijke adviezen (o.a. Raad van State en Nationale Arbeidsraad) over het neergelegde wetsvoorstel van Tania De Jonge (Open Vld). 

Vooral het negatief advies van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad over dit wetsvoorstel maakt natuurlijk dat een oplossing moeilijker wordt. Het grote pijnpunt in het huidige wetsvoorstel is het brede toepassingsgebied en de concurrentie die dat met zich meebrengt met jobs op de reguliere arbeidsmarkt. Daarom bleef VSF de afgelopen weken bij de beleidsmakers pleiten, zoals we reeds van bij aanvang deden, om het toepassingsgebied enorm te beperken en slechts enkele zeer welomschreven functies toe te laten om gebruik te maken van het systeem van verenigingswerk. Het gaat voor de sportsector dan om volgende functies:

  • Coaches, trainers en in uitzonderlijke gevallen lesgevers: de werking van een club staat of valt met de kwalitatieve, geëngageerde & systematisch en regelmatige inbreng van de sportieve begeleiders in de club.

  • Scheidsrechters en juryleden: een club kan maar deelnemen aan officiële wedstrijden van de federatie indien ze voorziet in het nodige aantal geschoolde scheidsrechters of juryleden.

  • Sporttechnisch coördinatoren: deze categorie medewerkers beperkt zich tot de grotere clubs met een complexe structuur. Het gaat over een aantal gecombineerde taken die niet kunnen opgenomen worden door hetzij een bestuurslid, hetzij de (hoofd)trainer.

Deze functies vervullen essentiële taken, met een repetitief en systematisch karakter die een specifieke deskundigheid en specifieke competenties vereisen, die enkel te verwerven zijn op basis van specifieke instructie (cursussen), regelmatige bijscholingen, inzicht en ervaring. 

Op dinsdag 18 november heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsverklaring toegelicht in de Commissie Sociale Zaken. In zijn beleidsverklaring staat volgende alinea over het verenigingswerk: 

"De wet van 18 juli 2018 “betreffende het economisch herstel en de versterking van de sociale cohesie”, betreffende onder meer het verenigingswerk, werd door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard met ingang van 31 december 2020. In het licht van de lessen die uit dit arrest zijn getrokken, de beoordeling van voornoemde wet door de FOD Sociale Zekerheid en de recente adviezen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad over het wetsontwerp nr. 50K1433 met betrekking tot het verenigingswerk, zullen we, in overleg met de betrokken sectoren, en in het bijzonder de sportsector, regels uitwerken die aansluiten op reeds bestaande regelgeving en die tegemoetkomen aan de specifieke noden van elke sector."

In de parlementaire discussie gaf de minister aan dat hij er nog steeds naar streeft om tegen 1 januari een al dan niet tijdelijke oplossing uit te werken voor o.a. de sportsector. Hij is voorstander om per sector een definitieve oplossing uit te werken en denkt in de eerste plaats aan de uitbreiding/aanpassing van bestaande statuten eerder dan aan een apart statuut. Hij gaf wel aan dat vooral de sport- en cultuursector prioritaire sectoren waren waarvoor een oplossing moest komen. 

De samenstelling van de federale kabinetten liep door de coronacrisis vertraging op. Daardoor vond er pas op vrijdag 27 november een eerste overleg plaatst tussen VSF en het kabinet Vandenbroucke. VSF heeft de noodzaak voor een oplossing voor het verenigingswerk vanaf 1 januari nogmaals zwaar benadrukt. Een definitieve oplossing zal naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn, maar het kabinet zoekt daarom naar een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve regeling. Hoe deze tijdelijke oplossing er gaat uitzien is op dit moment nog niet beslist. Hierover komt er nog overleg binnen de regering. Er is afgesproken dat VSF en het kabinet in de komende weken nauw contact houden om het dossier op te volgen. Het kabinet heeft ook aangegeven dat VSF betrokken zal worden bij de uitwerking van een definitieve regeling.

Van zodra er updates zijn, lees je het als eerste op onze website en de website van VSF. VSF maakt de komende weken van dit dossier één van haar hoofdprioriteiten zodat er hopelijk tegen 1 januari 2021 een (tussen)oplossing is voor de verenigingswerkers.